Kitab Ithaf Sadatil Muttaqin # Juz 5 Hal. 60 # KH. Ahmad Bahauddin Nursalim