v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimShahih Muslim # No. 31-32