v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimShahih Bukhari # No. 6930-6931