v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimShahih Bukhari # No. 1120