v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAr-Risalah Al-Qusyairiyah # Hal. 49-51