KH. Ahmad Bahauddin NursalimKitab Qowaidul Asasiyyah # Hal. 11-12 # Makiyah Madaniyah
{ ?>