v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimMajmu Syarah Muhadzab # Juz 4 Hal. 270-271