v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIthaf Sadatil Muttaqin # Juz 8 Hal 342