v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIthaf Sadatil Muttaqin # Juz 5 Hal. 60