v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHayatush Shahabah # Juz 5 Hal. 133 dan 138