v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHayatush Shahabah # Juz 4 Hal. 425-427