v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHayatush Shahabah # Juz 1 Hal. 121-123