KH. Ahmad Bahauddin NursalimKitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah # Hal. 49-51
{ ?>