v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Khatam Juz 2