v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Hikmah 169-173