v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Hikam # Hikmah 65-69