KH. Ahmad Bahauddin NursalimKitab Al-Hikam # Hikmah 112-Syarah
{ ?>