v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghunyah # Hal 26