v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAr-Rahman # Ayat 33-44 # Tafsir Al-Jalalain