v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Anbiya # Ayat 38-57 # Tafsir Al-Jalalain