v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimIbrahim # Ayat 6-14 # Tafsir Al-Jalalain