v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 79-85 # Tafsir Al-Jalalain