v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 59-78 # Tafsir Al-Jalalain