v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 57-58 # Tafsir Al-Jalalain