v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 26-33 # Tafsir Al-Jalalain