v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 17-25 # Tafsir Al-Jalalain