v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 10-16 # Tafsir Al-Jalalain