v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Ghafir # Ayat 1-9 # Tafsir Al-Jalalain