v>
KH. Abdul Ghofur MaimoenNusus Al-Akhyar # Eps. 7