v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Maidah # Ayat 35-40 # Tafsir Al-Jalalain