v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 15 # Qashidah Al-Munfarijah