v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 10 # Qashidah Al-Munfarijah