v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 9 # Qashidah Al-Munfarijah