v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 8 # Qashidah Al-Munfarijah