v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 6 # Qashidah Al-Munfarijah