v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 5 # Qashidah Al-Munfarijah