v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 4 # Qashidah Al-Munfarijah