v>
KH. Miftachul AkhyarEps. 2 # Qashidah Al-Munfarijah