v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimAl-Fatihah # Syarah # Tafsir Al-Jalalain